Navrh zmlúvy

ZMLUVA O PRENÁJME, SERVISE A ÚDRŽBE KAMEROVÉHO SYSTÉMU uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

 

 

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

 

Objednávateľ:

 

V zastúpení:

 

Poskytovateľ:

FascCom s.r.o.

V zastúpení:  Ján Galbáč

ičo: 52976203 ič dph: SK2121211048
Sídlo: Školská 2452/74 Zvolen 96001

Účet: SK07 1100 0000 0029 4608 3408

Telefón: +421 903 526 407
E-mail: internet@xxxxx.sk

 

Čl. II

 PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy o prenájme, servise a údržbe kamerového systému (ďalej len „zmluva“) je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s prenájmom údržbou a servisom kamerového systému (ďalej len „služby“).

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za tieto služby dohodnutú cenu.

3. Súčasťou kamerového systému sú kamerové zariadenia uvedené v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

 

 

Čl. III

 ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB

1. V rámci paušálneho poplatku má objednávateľ nárok na nasledovné služby:

a. dvakrát ročne osobná prehliadka na objektoch, vykonanie pravidelnej skúšky kamerového systému, ktorá zahŕňa:

- kontrolu napájacieho zdroja

- kontrolu serverovej časti kamerového systému a pripojenia kabeláže,

- kontrolu spojenia klientskej časti (ak je inštalovaná, spoj. kamera a racková skriňa),

 - vizuálnu skúšku nastavenia jednotlivých kamier, - skúšku pokrytia kamier, prípadné nastavenia uhlu záberu,

 - komplexné čistenie všetkých kamier,

b. servis a údržba kamerového systému 1x mesačne,

c. vytvorenie nového klienta

d. pomoc na diaľku cez vzdialený prístup

e. technická podpora na telefóne  

f. kontrola aktualizácií v kamerovom systéme

g. kontrolu nainštalovaného softvéru (v prípade potreby jeho preinštalovanie),

h. zmeny v nastaveniach softvéru,

i. diagnostika pevného disku

 j. kontrola záznamov a synchronizácia času nahrávania

k. podľa potreby drobné opravy,/ hmoždenky, šróby, kábel, výmena kamery za inúpoužitú – zahrnuté v paušálnej cene servisu/

 l. kontrola a výmena akumulátorov v záložnom zdroji

m. servisný zásah vykonaný najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy počas pracovných dní alebo dní pracovného pokoja a sviatkov,

n. Odstránenie poruchy (čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti kamerového systému).

2. Objednané služby, ktoré budú nad rámec paušálneho poplatku podľa odseku 1 tohto článku, budú predmetom osobitnej objednávky.

 

 

ČL. IV.

 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie zmluvných služieb uvedených v článku III. tejto zmluvy zodpovedne, s odborným prístupom, v primeranej kvalite a rozsahu.

2. V prípade poruchy (čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti) kamerového systému je objednávateľ povinný bezodkladne nahlásiť poruchu telefonicky alebo zanechaním odkazu na čísle +421 903526407 alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu internet@xxxxx.sk s uvedením názvu a sídla objednávateľa, mena osoby, ktorá poruchu hlási, telefónneho čísla, na ktorom je zastihnuteľná, popisu poruchy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú a včasnú súčinnosť. O dobu omeškania súčinnosti objednávateľa sa primerane predlžuje lehota na vykonanie servisných prác poskytovateľom.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vopred informovať objednávateľa o skutočnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb, pokiaľ sú mu tieto skutočnosti vopred známe tak, aby mohol objednávateľ prijať nutné opatrenia.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy nebude vykonávať bez vedomia poskytovateľa žiadne zásahy do kamerového systému a príslušného zariadenia.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje pristupovať ku všetkým informáciám získaným pri plnení tejto zmluvy s maximálnou možnou diskrétnosťou. Údaje, ktoré získa poskytovateľ pri plnení tejto zmluvy sa označujú za dôverné a nesmie ich prezradiť tretej osobe, ani nijakým spôsobom zneužiť

 

 

Čl. V.

 PLATNOSŤ ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom .................................

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú z minimálnym trvaním 10 rokov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán s uvedením dátumu, ku ktorému platnosť zmluvy končí, z výpovednou dobou 3 mesiace.  

b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade hrubého porušenia tejto zmluvy alebo omeškania s plnením záväzku druhej zmluvnej strany, ak táto ani v primerane stanovenej lehote nezjednala nápravu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4. Platnosť tejto zmluvy nie je možné jednostranne ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa uzavrela podľa bodu 2 tohto článku.

 

 

Čl. VI.

 CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.      Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie služieb podľa článku III., odseku 1. bude platiť objednávateľ poskytovateľovi formou mesačného paušálu ...................EUR

2.       Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za služby poskytnuté poskytovateľom zaplatí objednávateľ poskytovateľovi na základe faktúr vystavených poskytovateľom a zaslaných na adresu fakturácie objednávateľa.

3.      3. Fakturácia sa bude vykonávať v súlade s touto zmluvou za služby poskytnuté podľa odseku 2 tohto článku a poskytovateľ vystaví faktúru objednávateľovy po poskytnutí služby alebo súhrnne za služby poskytnuté v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci

4.      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je objednávateľ oprávnený faktúru poskytovateľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.      Splatnosť jednotlivých faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

 

 

Čl. VII.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.   Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú potvrdené podpismi oboch zmluvných strán.

2.   Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné, je neplatným alebo nevykonateľným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, vykonajú bezodkladne doplnenie podmienok podľa tejto zmluvy tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu. Zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie podmienok podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak vzniknú pochybnosti o výklade niektorého jeho ustanovenia, tak aby bol zachovaný zmysel a účel tohto ustanovenia.

4.   Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.

5.   Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľne, na znak toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

 

Vo Zvolene, dňa ...................                                                       Vo Zvolene, dňa ...................

Za objednávateľa:                                                                       Za poskytovateľa: Ján Galbáč

 

 

 

Zoznam príloh: Príloha č. 1 – Preberací protokol

My vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam efficitur nisl, ac ullamcorper justo dictum vel. Phasellus maximus elementum cursus. Vestibulum vel fermentum lectus. Integer finibus nibh nec quam imperdiet iaculis. Vivamus tempus dui eu nisi facilisis vehicula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc nec tristique diam.